Inventering av solitära bin och andra insekter på slåtterängar och i äldre jordbruksmiljöer i Kronobergs län 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2007:17

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 101

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av solitära bin och andra insekter på slåtterängar och i äldre jordbruksmiljöer i Kronobergs län 2005

Det gamla bondelandskapet, med dess blandning av ängar, hagar, åkrar och utmark, har länge fascinerat människan. Särskilt slåtterängarna, med sin rikedom på örter, uppmärksammades tidigt av botaniskt kunniga personer.

På senare tid har intresset för dessa miljöers övriga biologiska egenskaper och naturvärden ökat. I takt med att många gamla jordbruksbygder drabbats av nedläggning och utflyttning, med igenväxande ängar, åkrar och hagar som följd, har medvetandet ökat om hoten mot flora och fauna.

Man har även blivit mer medveten om den stora artrikedomen i jordbrukslandskapet och dess koppling till människan som brukare av marken.

Kontakt