• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av sandödla i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering av sandödla i Kronobergs län

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades i Kronobergs läns åtta kommuner på totalt 111 lokaler under 20 dagar mellan 31/7 – 8/9 2006. Avsikten var att kartlägga den eventuella förekomsten av sandödla i länet och potentiella sandödlehabitat i länet, som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande i Sverige.

Inventeringen genomfördes genom att 1) utifrån jordartskartor urskilja större sandområden, främst isälvsavlagringar, 2) med hjälp av Arcview lokalisera sand- och grustag, skjutbanor och kraftledningsgator, och 3) besöka alla lokalerna i fält. Även en gammal lokal därifrån sandödlan tidigare rapporterats besöktes också.

Kontakt