Inventering av sandödla i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av sandödla i Kronobergs län

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades i Kronobergs läns åtta kommuner på totalt 111 lokaler under 20 dagar mellan 31/7 – 8/9 2006. Avsikten var att kartlägga den eventuella förekomsten av sandödla i länet och potentiella sandödlehabitat i länet, som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande i Sverige.

Inventeringen genomfördes genom att 1) utifrån jordartskartor urskilja större sandområden, främst isälvsavlagringar, 2) med hjälp av Arcview lokalisera sand- och grustag, skjutbanor och kraftledningsgator, och 3) besöka alla lokalerna i fält. Även en gammal lokal därifrån sandödlan tidigare rapporterats besöktes också.

Kontakt