Inventering av klockgentiana i Kronobergs län - rapporten samt bilaga

Om publikationen

Löpnummer: 2009:09

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av klockgentiana i Kronobergs län - rapporten samt bilaga

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en flerårig kärlväxt som i Kronobergs län växer på allehanda fuktig mark såsom sjöstränder, fuktängar och myrar.

Klockgentianan uppmärksammast lättast i solig väderlek då de intensivt kornblå blommorna slås ut. Arten är störningsgynnad och var tidigare relativt vanlig på slåtterängar vilka slogs sent. Kärnområdet i länet för klockgentiana är, och har även i historisk tid varit, Ljungby kommun.

Klockgentianan är fridlyst och upptagen på den nationella rödlistan som sårbar (VU).

Kontakt