Inventering av fladdermöss i Kronobergs län 2003-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2014:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av fladdermöss i Kronobergs län 2003-2009

Under åren 2003 till 2009 har fladdermöss inventerats på 170 lokaler i Kronobergs län. Resultaten visar att länet är artrikt med 14, sannolikt 15, funna fladdermusarter och att det förekommer flera mycket art- och individrika lokaler.

Under inventeringen har flera mycket ovanliga arter påträffats och vissa mönster framträder var länets mest värdefulla fladdermusmarker finns. I särklass hittills har området kring Åsunden och strax söder om Växjö varit. Flera herrgårds- och gårdsmiljöer i detta område är mycket artrika. Flera välbevarade odlingslandskap på andra håll i länet är också av mycket stort värde.

Kontakt