Huvudstudie, SGI 2007

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Huvudstudie, SGI 2007

Huvudstudie för det före detta Sågverket i Väckelsång, Tingsryds kommun.

Dioxin, klorfenoler och klorerade bekämpningsmedel har påträffats i varierande halter och omfattning i jord, bark, sediment och grundvatten inom respektive undersökningsområde.

Undantaget är området vid den före detta kvarnen, som främst undersökts avseende förekomst av kvicksilver. Här har inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för bostäder påträffats.

Nuvarande och planerad markanvändning (bostäder) bedöms inom kvarnområdet inte begränsas av markföroreningar. Om rivningsrester eller andra indikationer på föroreningar påträffas vid markarbeten bör en miljökontroll utföras.

Kontakt