Huvudstudie Kylhult

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 119

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Huvudstudie, Sweco 2007

Fastigheten Kylhult 1:341, som är belägen strax öster om Strömsnäsbruk, omfattar en yta av cirka 3 700 m2. Fastighetsägare är ett dödsbo.

Under perioden 1963–1982 bedrevs hantering av spillolja och lösningsmedelavfall inom fastigheten. Syftet med verksamheten var att återvinna olja och lösningsmedel från det mottagna avfallet. I samband med denna hantering inträffade spill och läckage som har medfört att jordlager och grundvatten inom och i anslutning till fastigheten förorenats.

Fastigheten nyttjas inte idag. Den är belägen i anslutning till skogsmark och den är tillgänglig för allmänheten. Mot öster gränsar fastigheten mot en fastighet med fritidshus med egen vattentäkt, där uttag sker av grundvatten från jordlagren.

Kontakt