Hult-Sandsjö-Ormesberga - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Hult-Sandsjö-Ormesberga - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hult-Sandsjö-Ormesberga är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård.

Odlingslandskapet och bebyggelsemiljöerna är bärande karaktärsdrag i flera av Växjö kommuns riksintressen och i flera framträder fornlämningsbilden som ett viktigt kompletterande värde som ger landskapet och bebyggelsen ett betydande och ett lätt avläsbart tidsdjup.

Hult-Sandsjö-Ormesberga är en av få miljöer där fornlämningsbilden utgör huvudmotivet för utpekandet.

Kontakt