Horda-Ryd - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Horda-Ryd - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Horda-Ryd är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder.

Det aktuella området ligger invid dess nordliga gräns där ortnamnen ger intrycket av att ha tillkommit under tidig medeltid eller sen järnålder, men där fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka.

Fornlämningsbilden karaktäriseras nämligen av ett ovanligt stort antal stora bronsåldersrösen och mycket omfattande arealer med röjningsrösen. De förhistoriska gravarna ligger dels i ren skogsmark tillsammans med odlingsrösena men även i dagens odlingslandskap.

Förekomsten av majestätiska gravrösen i det öppna odlingslandskapet, väl synliga från många håll, bidrar starkt till läsbarheten av områdets bebyggelsehistoria.

Kontakt