• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hörda-Klövaryd – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2014:19
Diarienummer:
436-1732-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Hörda-Klövaryd – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hörda och Klövaryd ligger i Ljungby kommun, cirka två mil nordöst om tätorten. Den relativa närheten till Ljungby bidrar till att göra området till en attraktiv boendemiljö, och här finns därför förväntningar på att kunna etablera ny bebyggelse.

Området och dess närhet har även figurerat i kommunens utredningar kring lämpliga områden för energiförsörjning i form av vindkraft.

En fördjupad riksintressebeskrivning syftar därför till att förtydliga områdets karaktärsdrag för att därigenom underlätta bedömningar av hur förändringar av miljö och markanvändning kan anpassas till riksintressets kulturhistoriska värden.

Kulturmiljön i området är relativt enhetlig. Byarna har en stark agrar prägel och identitet både avseende markanvändningen och med tanke på bebyggelsen. Med undantag av några småindustrier, till exempel ett snickeri, har nästan all bebyggelse ursprungligen tillkommit inom ramen för jordbrukssamhällets sammanhang.

Kontakt