Hohults by - riksintresse för kulturmiljövården, utredning

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
436-3564-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Hohults by - riksintresse för kulturmiljövården, utredning

Hohult by är ett representativt och väl läsbart exempel på ett, för det Småländska höglandet, typiskt odlingslandskap. De brukade markerna ligger insprängd som en ö i skogslandskapet och kännetecknas bland annat av de talrika röjningsanläggningar av sten, såsom stenmurar och odlingsrösen, som odlingen över högsta kustlinjen medfört.

Samtidigt har den starka inriktning mot boskapsskötsel som har varit typisk för området också gett upphov till talrika och särskilt välbevarade ängs- och hagmarker med ett stort antal hamlade träd.

Hohult ingår i ett större område längs Alsteråns norra sida som utgör riksintresse för naturvården och som enligt det regionala naturvårdsprogrammet utgör ett av de mest skyddsvärda odlingslandskapen i södra Sverige.


Kontakt