Hamneda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2012:02

Diarienummer: 436-305-12

ISBN/ISSN-nr: 1103_8902

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Hamneda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hamneda utgör en av västra Kronobergs centralbygder. Landskapet präglas av Lagans bördiga ådal kring vilken ett rikt jordbruk och viktiga kommunikationsleder vuxit fram.

Den långa kontinuiteten och Lagans centrala roll för området illustreras av rika och väl exponerade fornlämningsmiljöer längs Lagans ådal. I anslutning till den bördiga odlingsmarken och kommunikationsstråken har först en agrar bebyggelse och sedan, i takt med kommunikationernas utveckling, en modern tätortsbebyggelse växt fram.

Kontakt