Granhult – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2014:08
Diarienummer:
436-1732-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Granhult – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Granhult ligger i den nordöstra delen av Kronoberg län längs med länsväg 31, ca 6 km norr om Lenhovda. Området hyser Sveriges äldsta bevarade träkyrka från medeltiden tillsammans med kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1700-talet på den intilliggande Kaplansgården.

Inom synhåll från kyrkan återfinns också lämningar efter det medeltida odlingslandskapet i form av fossila åkertegar. Till miljöns karaktärsdrag bör också landskapets öppna arealer framhållas som i stort sett sannolikt motsvarar det medeltida landskapets inägomark.

Utredningen konstaterar att det inom kulturmiljön finns starka samband mellan olika aspekter från medeltiden. Här finns emellertid även starka kontraster som ytterligare belyser de medeltida och förindustriella förhållandena.

Kontakt