Flottningslämningar i Kronobergs län och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:22
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Flottningslämningar i Kronobergs län och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012

Hösten 2012 startade Länsstyrelsen i Kronoberg ett projekt, vars syfte var att inventera flottningslämningar i Kronobergs län. Inventeringen utgick ifrån de 23 prioriterade områdena för vattenvårdsarbetet. Totalt 20 områden inventerades i detta projekt. De övriga tre områdena studerades inom ”Pilotprojekt kring flottningslämningar i Lagans avrinningsområde i Kronobergs län” 2011.

Omkring 111 platser besöktes inom projektet utifrån punktinventeringen. Totalt 17 lämningar efter flottningen återfanns. Dessa och tre lämningar från förra årets inventering har registrerats i årets digitala register, som kommer att bli tillgängligt via Länsstyrelsens WebbGIS.

Kontakt