Flottningslämningar i Kronobergs län och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:22

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Flottningslämningar i Kronobergs län och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012

Hösten 2012 startade Länsstyrelsen i Kronoberg ett projekt, vars syfte var att inventera flottningslämningar i Kronobergs län. Inventeringen utgick ifrån de 23 prioriterade områdena för vattenvårdsarbetet. Totalt 20 områden inventerades i detta projekt. De övriga tre områdena studerades inom ”Pilotprojekt kring flottningslämningar i Lagans avrinningsområde i Kronobergs län” 2011.

Omkring 111 platser besöktes inom projektet utifrån punktinventeringen. Totalt 17 lämningar efter flottningen återfanns. Dessa och tre lämningar från förra årets inventering har registrerats i årets digitala register, som kommer att bli tillgängligt via Länsstyrelsens WebbGIS.

Kontakt