Flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län – Inventeringar och metodstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2013:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län – Inventeringar och metodstudie

I denna rapport diskuteras vikten av likvärdiga och parallella kunskapsunderlag för såväl kulturmiljö- som naturvård. Genom gemensamma satsningar kan vattendrag uppnå god ekologisk status, kulturmiljöer kan bevaras och samtidigt görs vattendragen attraktiva och tilltalande för en bred allmänhet. Behovet av att inventera vattenanknutna kulturmiljöer finns för att kunna nå miljömålen i landet.

Flottningslämningar, liksom andra vattenanknutna kulturmiljöer, har stora geografiska skillnader. Inför kommande miljömålsarbeten behövs goda exempel på åtgärder och en nationell vägledning för värdering av lämningarna. Inför kommande biotopvårdsåtgärder har generella riktlinjer utarbetats för olika typer av vattenanknutna kulturmiljöer.

Kontakt