Fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:14
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Fågelförekomsten med betoning på häckningskriterier längs ett antal linjer på fem myrområden i Kronobergs län har inventerats. Arterna har rapporterats via Artportalen. Fältprotokoll, sammanfattande kartor och digitala rutter har skickats till Länsstyrelsen i Kronobergs län (Life to ad(d)mire).

Ängspiplärka och buskskvätta är karaktärsarter på myrarna och bland våtmarksfåglarna märks flera förekomster av grönbena, ljungpipare och storspov. På samtliga myrområden har orre och trana observerats. Större öppna, trädlösa mosseplan gynnar orren som här har sina spelplatser. Skapande av öppna vattenytor och en höjning av vattennivån på myren gynnar vadare som grönbena och tofsvipa men även änder.

Kontakt