Elfiskeundersökningar 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elfiskeundersökningar 2003

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag sker en omfattande kalkning. I Kronobergs län fördelas årligen ca 16 000 ton kalk till över 400 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks, genom elfiske, fiskfaunan i ett femtiotal strategiskt viktiga vattendrag i tio olika avrinningsområden i Kronobergs län. Utvalda lokaler representerar områden med flera uppströms liggande kalkningar eller vattendrag med stora biologiska värden.

Kontakt