Elfiskeundersökningar 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2003:34

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elfiskeundersökningar 2002

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag sker en omfattande kalkning. I Kronobergs län fördelas årligen ca 15 000 ton kalk till över 300 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks, genom elfiske, fiskfaunan i ett femtiotal strategiskt viktiga vattendrag i tio olika avrinningsområden i Kronobergs län. Utvalda lokaler representerar områden med flera uppströms liggande kalkningar eller vattendrag med stora biologiska värden.

Kontakt