Efterbehandling, Ljungby Sågverk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Efterbehandling, Ljungby Sågverk, Sweco 2008

I samband med försäljning av fastigheten Sågverket 1 utfördes 1999-2000 en översiktlig undersökning av jord och grundvatten med avseende på förekomst av metaller, oljeföroreningar och klorfenoler.

Inom ett avgränsat område där doppning av virkespaket förekommit konstaterades föroreningar i form av pentaklorfenol. Kompletterande provtagningar vid olika tillfällen har även visat på förekomst av dioxiner i jorden.

En åtgärdsutredning och kompletterande provtagning utfördes under 2006-2007 och en anmälan om sanering av förorenad mark upprättades av SWECO VIAK 2007-11-06. Fastigheten Sågverket 1 är belägen inom skyddsområdet för vattentäkten till Ljungby tätort.

Kontakt