Bottenfaunaundersökning i Kronobergs län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
130
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfaunaundersökning i Kronobergs län 2015

Årets undersökning har omfattat totalt 53 lokaler varav 33 i rinnande vatten och 20 sjölitoraler. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer.

En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4.

Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt