Bottenfaunaundersökning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
109
Publikationstyp:
Rapport
Omslag bottenfaunaundersökning 2018

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat totalt 42 lokaler varav 38 i rinnande vatten och 4 sjölitoraler.

Baserat på bottenfaunaresultaten har en bedömning gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet avseende bottenfaunan har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt