Bottenfaunaundersökning 2018

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 109

Publikationstyp: Rapport

Omslag bottenfaunaundersökning 2018

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat totalt 42 lokaler varav 38 i rinnande vatten och 4 sjölitoraler.

Baserat på bottenfaunaresultaten har en bedömning gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet avseende bottenfaunan har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt