Bottenfaunaundersökning 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 127

Publikationstyp: Rapport

Bottenfaunaundersökning 2016

Årets undersökning har omfattat totalt 52 lokaler varav 39 i rinnande vatten och 13 sjölitoraler.

En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt