Bottenfauna i Kronobergs län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2011

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Kronobergs län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 40 lokaler i rinnande vatten och fyra sjölitoraler, på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Provtagningen utfördes under april 2011. Undersökningens främsta syfte har varit att utifrån bottenfaunan utvärdera försurningseffekterna vid lokalerna.

Utvärderingen har gjorts utifrån Naturvårdsverkets rapport 4913 ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag”. Kommentarer ges även gällande organisk/eutrofierande påverkan och naturvärde.

Kontakt