Bottenfauna i Kronobergs län 2004

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 167

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2004

Inom Kronobergs län finns såväl områden med god buffertförmåga (motståndskraft) mot försurande ämnen som områden med svag buffertförmåga.

I de områden där buffertförmågan är svag har försurande nedfall och ändrad markanvändning medfört att pH-värdet i sjöar och vattendrag har sjunkit.

För att motverka detta har sjöar och vattendrag kalkats. Som ett led i uppföljningen av kalkningsverksamheten har länsstyrelsen i Kronoberg låtit göra bottenfaunaundersökningar i länet.

Kontakt