Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-3253-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2019

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Denna rapport är en redovisning av situationen på bostadsmarknaden i Kronobergs län och baseras till stor del på statistik från Statistiska Centralbyrån, samt kommunernas svar i Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME). Länsstyrelsen har valt att fokusera på bostadsmarknad, befolkningsutveckling och marknadsförutsättningar för att redovisa läget på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt