Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 405-3253-2019

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2019

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Denna rapport är en redovisning av situationen på bostadsmarknaden i Kronobergs län och baseras till stor del på statistik från Statistiska Centralbyrån, samt kommunernas svar i Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME). Länsstyrelsen har valt att fokusera på bostadsmarknad, befolkningsutveckling och marknadsförutsättningar för att redovisa läget på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt