Bostadsmarknadsanalys 2015 Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2015 Kronobergs län

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål insamlas uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet, antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) regleras regeringens krav på kommunerna att planera sin bostadsförsörjning. Detta för att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i bra boendemiljöer samt främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med råd och underlag i deras arbete med bostadsplaneringen.

Kontakt