Bostadsmarknadsanalys 2014 Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:21

Diarienummer: 405-2833-14

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2014 Kronobergs län

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bo-stadspolitiken. För detta ändamål insamlas uppgifter om det befintliga bostadsbe-ståndet, antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) regleras regeringens krav på kommunerna att planera sin bostadsförsörjning. Detta för att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i bra boendemiljöer samt främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning. Riktlinjer för bostadsförsörj-ningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och Länssty-relsen ska stödja kommunerna med råd och underlag i deras arbete med bostads-planeringen.

Kontakt