Bostadsmarknadsanalys 2014 Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:21
Diarienummer:
405-2833-14
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2014 Kronobergs län

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål insamlas uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet, antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) regleras regeringens krav på kommunerna att planera sin bostadsförsörjning. Detta för att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i bra boendemiljöer samt främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med råd och underlag i deras arbete med bostads-planeringen.

Kontakt