Blidingsholm – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2014:09

Diarienummer: 436-1732-13

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Blidingsholm – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Blidingsholm ligger i Tingsryds kommun, i Smålands södra, små-kuperade landskap. Gården ansluter till Mörrumsån och många av dess kulturhistoriska företeelser är knutna till vattendraget.

Här finns en rad intresseväckande och upplevelsebara bromiljöer från flera ge-nerationer med en stenvalvsbro med anslutande vägsträckning, två järnvägsbroar i gjutjärn och en modern balkbro i anslutning till läns-väg 120 som skär områdets södra delar.

Gårdsmiljön präglas idag av den konferensverksamhet som bedrivs i på Blidingsholm och som starkt bidrar till en aktiverad kulturmiljö. Gården har anor från me-deltid då den var en huvudgård för en frälsesläkt, vilket delvis förkla-rar dess läge på en holme i Mörrumsön.

I området finns också andra lämningar som sannolikt är intimt förknippade med medeltiden. Hit gör framför allt de fasta anläggningarna för ålfiske, sannolikt de två sista av sitt slag i landet.

Kontakt