Billa-Hemmesjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Billa-Hemmesjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Billa-Hemmesjö är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön omfattar byarna Hemmesjö och Billa, som båda ligger i anslutning till en tre kilometer lång höjdrygg (drumlin), orienterad i nord-sydlig riktning.

Vid åsens nordligaste läge ligger Hemmesjö medeltida kyrka uppförd under 1100-talets slutskede. Kyrkan var en av biskopens prebendekyrkor, vilket syns genom flera påkostade detaljer såsom de rikt ornamenterade portarna.

Strax norr om kyrkan ligger de gårdar som ursprungligen utgjorde Hemmesjö bytomt, och längs med drumlinens rygg finns flera utflyttade gårdar. I områdets södra del ligger den bebyggelse som hör till byn Billa.

Hemmesjö nya kyrka ligger i Billas södra del, invid Billavägen som i öst-västlig riktning förbinder Åryd med Tegnaby. Området är fornlämningsrikt, och visar i sin helhet på utvecklingen av ett småländskt landskap från förhistorisk tid till det sena 1800-talet.

Kontakt