• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängslador som miljöindikator - En analys av 2003 års ängsladeinventering i Kronobergs län,

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Ängslador som miljöindikator - En analys av 2003 års ängsladeinventering i Kronobergs län,

Som betydelsebärare i landskapet har ängslador länge varit uppmärksammad av kulturmiljövården. Detta gäller framför allt i norra Sverige där ladlandskapen ofta utgör karaktärsgivande drag i landskapet.

Här har man också utfört ett antal inventeringar med olika omfattningar. I södra Sverige är det egentligen endast Kalmar län som genomfört en motsvarande inventering. Denna inskränkte sig emellertid till de uppgifter som hembygdsföreningarna kunde avge och resultatet redovisar därmed långt ifrån en total bild.

Begreppet ängslada är emellertid i de allra flesta fall missvisande eftersom den övervägande majoriteten idag torde stå på vallodlingar. Exemplen på lador som ansluter till obrutna slåttermarker är relativt sällsynta.

Kontakt