Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om stadsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Nationella medel 2019

Under 2019 är 10 miljoner avsatta för ansökningar av nationell karaktär. Nationella medel kan gå till kompetensutveckling, stöd och utbildningsinsatser riktade till frivilliga och anställda som arbetar med TIA-frågor inom organisationen. Ansökan ska göras senast den 10 april 2019 till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

information om nationella medel på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats om integration länk till annan webbplats

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Arbetet i Kronoberg

Länsgruppen – Civilsamhällets insatser för och med asylsökande och nyanländalänk till annan webbplats

I Kronobergs län arbetar Länsstyrelsen tillsammans med föreningar, organisationer och trossamfund för att bidra till ett stärkt mottagande av asylsökande med flera. Varannan månad möts vi för strategisk planering av verksamhet, nulägesbeskrivning och planering samt för att utbyta erfarenheter och information.

Länsstyrelsen samverkar även kontinuerligt med andra statliga aktörer och länets kommuner. Ambitionen är att bistå varandra genom kunskapsutbyte och gemensamma insatser för att bidra till ett stärkt mottagande av asylsökande med flera.

I Kronobergs län har vi webbsidan www.kronobergtillsammans.se/integrationlänk till annan webbplats som är ett komplement till www.informationsverige.selänk till annan webbplats. På Kronoberg tillsammans kan asylsökande och nyanlända kan hitta information om olika aktiviteter som underlättar vägen in i det svenska samhället och som verkar för hälsofrämjande.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

För mer information se fliken nedan - Reseersättning för deltagare

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363).

Informationsfolder om reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Sista ansökningsdatum för 2019 års första TIA-utlysning var den 20 mars, där handläggning av inkomna ansökningar pågår.

Nästa ansökningsdatum, TIA-utlysning 2, är den 20 september, där utlysningen inleds den 20 augusti.

Du ansöker genom att mejla in ansökan i aktuell ansökningsmall till länsstyrelsen. När en utlysning pågår kommer du finna samtliga underlag här, med informationsbrev, mall för ansökan, vägledning för ansökan, intyg för samverkanspart, aktivitetsplan m.m.

Nästa utlysning pågår mellan den 20 augusti-20 september.

I Kronobergs län har vi webbsidan kronobergtillsammans.se/integrationlänk till annan webbplats - ett komplement till informationsverige.selänk till annan webbplats – där asylsökande och nyanlända kan hitta information om olika aktiviteter som underlättar vägen in i det svenska samhället och verkar hälsofrämjande.

Alla insatser som beviljats medel från länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även lämna in en delrapportering. Om en delrapportering ska lämnas in samt när del- och slutrapportering ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket.

Anordnare av verksamheten, som inte har en pågående TIA-insats, kan också få ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl. Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket.

Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) utfärdar intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten också utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Informationsfolder om reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel, se redovisningsmallar nedan.

Redovisningen ska mejlas till kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

Redovisningsmallar

Redovisningsmallar för 2019

DelrapporteringsmallWord

Slutrapporteringsmall föreningar och trossamfundWord

Slutrapporteringsmall kommunerWord

Redovisningsmallar för 2018

Delrapporteringsmall Word

Slutrapporteringsmall föreningar och trossamfundWord

Exempel på revisorsintygWord

Redovisningsmallar för 2017

DelrapporteringsmallWord

SlutrapporteringsmallWord

Exempel på revisorsintygWord

Kontakt