Civilt försvar

Sedan 2017 har regeringen ökat anslagen till kommuner och landsting för civilt försvar. Civilt försvar är en del av rikets totalförsvar. Den andra delen är det militära försvaret.

Kommunerna ska återuppta planering för civilt försvar

Målbilden för kommunernas beredskapsförberedelser under perioden 2018 till 2020 är att alla kommuner ska återuppta eller komma igång med de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krig.

Fokus ska under perioden ligga på:

  • stärkt säkerhetsskydd,
  • kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Ökade anslag för civilt försvar

Den 22 juni 2017 fattade regeringen beslut om en ändring i MSB:s regleringsbrev för 2017, som innebär att kommuner och landsting från anslag 2:4 (den statliga ersättningen för kommunernas krisberedskap) får tilldelas ytterligare 50 respektive 10 miljoner kronor.

Planering för höjd beredskap och civilt försvar

De extra medlen syftar till att stärka kommunernas och landstingens förmåga inför höjd beredskap. Exempel på användning av medlen är:

  • anställning av personal,
  • Investeringar i utrustning som syftar att förbättra robustheten i samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap,
  • planera för verksamhet vid höjd beredskap och i krig
  • öka förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Genom att ha en god förmåga under fredstid får kommuner och landsting bra förutsättningar att även hantera situationer under höjd beredskap.

Under höjd beredskap

Kommuner och landstings skyldigheter regleras genom lag. Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap vidta särskilda åtgärder i fråga om:

  • planering och inriktning av verksamheten,
  • tjänstgöring och ledighet för personal
  • användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Läs mer i lagen

Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
länk till annan webbplats

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats

Kontakt