Aktuella eldningsförbud i länet

Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County!


Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot!


I Kronobergs län råder det från och med måndag den 24 juni 2019 klockan 18:00 eldningsförbud tills vidare!

Eldningsförbud - 340pxbred

Eldningsförbud

Eldningsförbud gäller i Kronobergs län

Under kommande dagar väntas soligt väder och höga temperaturer. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på mycket hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län från klockan 18:00 den 24 juni 2019 och tills vidare.

 

 

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Vad eldningsförbudet innebär, se rubriken Frågor och svar längre ned på sidan.

Eldningsförbudet motiveras av rådande brandrisk

Länsstyrelsen har tillsammans med länets räddningstjänster gjort bedömningen att risken för skogsbränder motiverar ett eldningsförbud som innebär förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse på andra platser än fasta grillplatser.

Med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden kan det konstateras att skogsbrandrisken nu är stor.

Löpande bedömning

Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470-186 80 och via internet:

Eldningsförbud i Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut om eldningsförbudPDF

Föreskrift om eldningsförbudPDF

Frågor och svar

Vad är syftet med eldningsförbud?

Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Det innebär att individen alltid ska kontrollera om det finns ett eldningsförbud för området hen vistas i.

Vad innebär eldningsförbudet och vad gäller?

Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, det vill säga skog, eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning eller annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid fasta grillplatser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med grillning med kol eller gas på en fastighets tomt.

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar.

Vad gäller för grillning i trädgård?

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Vad är en fast grillplats?

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

Vissa aktiviteter är tillåtna även när det är eldningsförbud. Det är till exempel tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, som olika typer av friluftskök.

Är det tillåtet att röka utomhus när det är eldningsförbud?

Ja det är tillåtet, att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

Håll dig uppdaterad genom Länsstyrelsen Kronobergs hemsida.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Länsstyrelsen och kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud. I detta fall har länsstyrelsen fattat beslutet.

Enligt vilken lag får föreskrifter mot eldningsförbud utfärdas?

Det står i 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Vem bär ansvaret för en startad brand?

Den enskilde (vare sig det är en fysisk eller juridisk person) har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att skyldig till brottet kan dömas till böter.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?

Förebyggande åtgärder för brands uppkomst eller spridning kan göras t.ex. genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade till att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Vad kan jag tänka på för att minska risken för brand i skog och mark?

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att du bör undvika rökning i skog och mark.
  • att du bör undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.

Information via telefonsvarare

Uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i länet kan även inhämtas genom att ringa en telefonsvarare med nummer 0470-186 80. I övrigt lämnas uppgifter om eldningsförbud vanligen av lokalradion.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kronoberg på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om händelser i länet.

Eldningsförbud eller inte? Kolla status här.

Aktuella eldningsförbudlänk till annan webbplats

Verbot von offenem feuerlänk till annan webbplats

Fire prohibitionslänk till annan webbplats

Kontakt