Stöd till naturvård

Ska du göra en insats inom fiskevård eller starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Du kan söka medel för insatser inom fiskevård, samt till lokala projekt inom naturvård och vattenvård.

Fiskevårdsbidrag

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka medel till insatser som gynnar vår fiskfauna. Du kan till exempel få bidrag till insatser för att bevara hotade fiskarter, åtgärder som fiskevårdsplaner och utsättning av fisk.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Miljöinvestering – engångsröjning av betesmark

Vill du röja betesmark för att öka natur- och kulturvärdet? Du kan söka stöd för engångsröjning av betesmark och slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den.

Miljöinvestering – engångsröjning av betesmark

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Kontakt