Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas.

Miljömålslöften

Miljömålslöften är en frivilliga avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och olika organisationer. Genom miljömålslöften visar organisationerna sina avsikter att genomföra åtgärder som bidrar till Kronobergs och Sveriges miljökvalitetsmål.

Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala åtgärdsprogrammetPDF för miljömålsarbetet. Syftet med miljömålslöftena är att lyfta de organisationer som är förebilder inom miljöområdet, sprida goda exempel på åtgärder som vidtas och uppmuntra till ytterligare framsteg inom miljöområdet.

Miljömålslöften i Kronobergs länPDF

Kronobergs läns åtgärdsprogram

Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

ÅtgärdsprogramPDF inom miljömål finns uppdelade i 4 temaområde. Inom varje temaområde beskrivs aktiviteter som länets huvudaktörer har åtagits sig att uppfylla. Alla åtgärder är dessutom kopplade till Agenda 2030länk till annan webbplats.

Revidering av åtgärdsprogrammet

Under 2018 revideras åtgärdsprogrammet för miljömålen i Kronobergs län. Vi sorterar ut åtgärder som är genomförda, aktualiserar dem som behöver det, sorterar ut dem som finns i andra program och handlingsplaner och vill ta med dem som skulle ge stor effekt genom att vi kom närmare målen.

De förslag som presenterades vid den externa hearingen 30 maj 2018 finns i excelfilen och vi tar tacksamt emot synpunkter och konkreta förbättringsförslag fram till 15 juni 2018, med epost till miljomal.kronoberg@lansstyrelsen.se

I början av hösten planerar vi för en mer formell remiss, och tror att vi kan ha ett nytt beslutat åtgärdsprogram vid årsskiftet 2018/2019. 

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020PDF

Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 - kompletteringarPDF

Remissvar för åtgärdsprogram för miljömål

Remissvar för hela Åtgärdsprogram för miljömålExcel

 

Tidplan för åtgärdsprogram

GreenAct Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar även inom GreenAct Kronoberglänk till annan webbplats med att strategiskt samordna insatser som prioriterar rätt saker och ökar tempot i miljömålens åtgärdsprogram.

Kontakt