Fördjupad information om förorenade områden i Kronoberg

sanering av förorenad mark

I Kronobergs län har cirka 2000 områden identifierats som potentiellt förorenade. Varje år tar Länsstyrelsen fram en prioriteringslista över de mest förorenade områdena och listan förändras efterhand som Länsstyrelsen får mer information om områdena i länet

En stor del av Länsstyrelsens arbete med förorenad mark utgår från prioriteringslistan PDFmen Länsstyrelsen arbetar också med förorenade områden som omfattas av andra riskklasser. Arbetet med förorenad mark drivs antingen via tillsyn eller statsbidrag, alternativt en kombination av båda.

Rapporten Regionala programmetPDF tas fram varje år och beskriver arbetet med länets förorenade områden. I rapporten finns information om bland annat arbetsgången med förorenad mark och vilka saneringar och undersökningar som är aktuella.

Pågående arbete

Undersökningar

Viktiga utgångspunkter för att öka antalet efterbehandlingar är att driva undersökningar på prioriterade områden. De inledande provtagningarna på ett förorenat område kallas för översiktliga undersökningar/förstudier. De utförs för att kunna bekräfta misstankarna från inventeringen om att ett område är förorenat. I en huvudstudie genomförs sedan detaljerade undersökningar för att avgränsa olika typer av föroreningar.

I länet pågår just nu bland annat följande:

  • Bidragsfinansierade huvudstudier vid Åryds, Alsterfors och Ryds glasbruk
  • Länsstyrelsen arbetar aktivt med att driva undersökningar på prioriterade områden där det finns ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Saneringar

Pågående saneringar i Kronobergs län:

In-situsanering av grundvatten påbörjades under 2014 och beräknas pågå under flera år. Under 2013 gjordes schaktsanering (delsanering 1) av området kring Hjortsberga sågverk som är förorenat av dioxiner och klorfenoler. Det är ett samarbetsprojekt mellan Södra, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Projektet sker genom delad finansiering.

Sanering av området pågår under hösten 2018 och innebär en schaktsanering. Området är förorenat av bland annat antimon, arsenik och bly. Huvudman för projektet är SGU och finansieras genom det nya bidraget för sanering inför bostadsbygge från Naturvårdsverket.

Området är förorenat av klorerade alifater till följd av den f.d. ytbehandlingsindustrin. På området sker nu åtgärdsförberedande undersökningar inför åtgärd. En schaktsanering och in-situ injektering planeras på området. Huvudman för projektet är Lessebo kommun och projektet är bidragsfinansierat.

Vid det f.d. sågverket behandlades sågat virke med träskyddsbehandling och området är förorenat med pentaklorfenol och dioxiner. En in-situ sanering i två etapper och en schaktsanering planeras. Projektet planeras att komma igång 2019 och sker genom delad finansiering. SGU är huvudman.

Kontakt