Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronobergs hantering av kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina följer Länsstyrelsen Kronoberg utvecklingen och samverkar med andra aktörer.

Rollfördelning i flyktingmottagandet i Kronoberg

En central fråga just nu är mottagande av personer som flytt från Ukraina. Länsstyrelsen har en samordnande roll och regelbundna kontakter med Migrationsverket, Region Kronoberg, kommunerna och organisationer inom civilsamhället.

I Länsstyrelsens ordinarie uppdrag ingår att planera och delta i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner. Länsstyrelsens uppdrag handlar om:

 • Ensamkommande barn
 • Mottagande och etablering av nyanlända
 • Samhällsorientering för nyanlända
 • Tidiga insatser för asylsökanden
 • Bidragshantering för att stödja ovanstående områden

Länsstyrelsen samordnar arbetet med Migrationsverket, länets kommuner och Region Kronoberg för att underlätta mottagandet. Länsstyrelsen har dock ingen operativ roll i mottagande av personer på flykt från Ukraina. Länsstyrelsen har också fått ett regeringsuppdrag om att samla in uppgifter om evakueringsboenden från kommunerna. Kommunerna inventerar boendeplatser inom kommunen och rapporterar dessa till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också fått ett uppdrag om att redovisa veckovisa lägesbilder till regeringen.

Kronoberg tillsammans

Utifrån erfarenheter av flyktingsituationen 2015 skapades webbplattformen Kronoberg tillsammans – en platt form där olika aktörer, företrädesvis civilsamhället men även kommuner verksamma inom mottagandet av flyktingar kunde få kontakt med varandra, informera varandra och allmänheten om aktiviteter och behov som uppstod exempelvis kläder, hygienartiklar etc. Kronoberg tillsammans finansierades av MSB

Därefter har webbplattformen använts för att publicera information om vilka insatser och aktiviteter som finns i länet för att stärka hållbarheten och kvaliteten i mottagande och etablering. Med anledning av situationen i Ukraina har specifik information avseende vad som gäller för dem som flyr därifrån lagts till samt att insatser som görs riktat mot aktuell målgrupp såsom insamling av kläder, psykosocialt stöd.

Länsstyrelsen har vidare en e-postadress Kronobergtillsammans som i vanliga fall används för kontakter och mejlväxling inom integrationsområdet. Denna öppnades upp, med anledning av aktuell situation – som en väg in - för att underlätta för länets invånare samt kommuner att lämna erbjudande om allt från boende till språkhjälp samt möjlighet att ställa frågor om regelverk och hantering av situationen.

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha tillgång till bra bostäder. Kommunerna ansvarar vidare för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för barnen när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

I samband med att massflyktsdirektivet aktiverade för de som flyr från Ukraina blir kommunens ansvar annorlunda, trots att det rör sig om personer med ett uppehålls- och arbetstillstånd.

Dessa personer har inte rätt att folkbokföra sig, vilket innebär är att staten (Migrationsverket) är fortsatt ansvarig för boende och försörjning. Det innebär även att kommuner inte är skyldiga att erbjuda SFI och samhällsorientering för vuxna. För barn ska skola erbjudas till och med gymnasium- kan dock noteras att skolplikt inte gäller för dessa barn.

I övrigt har kommuner det ansvar som normalt tillkommer kommuner enligt vistelsebegreppet – SoL.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Myndigheten anvisar även kommuner som ska ordna boende för asylsökande ensamkommande barn.

Migrationsverket anvisar vidare nyanlända till kommuner för bosättning samt betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

I samband med att massflyktsdirektivet aktiverades ansvarar Migrationsverket för ansökan om tillstånd i enlighet med direktivet samt för personernas boende och försörjning under tiden de har tidsbegränsat tillstånd, som inte ger rätt till folkbokföring.

Personer på flykt från Ukraina

Personer som kommer från Ukraina har tre olika vägar in i Sverige

 • Att resa in i Sverige som besökare
  Ukrainska medborgare behöver inget visum för att resa in i landet. De kan stanna i 90 dagar, vilket även kan förlängas.
 • Att söka uppehållstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet
  Personer från Ukraina, som lämnade sitt land den 24 februari eller senare, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Den 8 april 2022 beslutade regeringen att från och med den 26 april kan även personer som kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.Det krävs att personen har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.
 • Att söka asyl
  Ukrainska medborgare har möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen.

Information om vad som gäller för personer från Ukraina, migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd

Personer i Kronobergs län vänder sig till Migrationsverket servicecenter i Växjö för att ansöka om uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Växjö Länk till annan webbplats.

Det går också att ansöka digitalt:

Ansökan om uppehållstillstånd via Migrationsverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om asyl

Personer i Kronobergs län vänder sig till Migrationsverkets ansökningskontor i Malmö för att ansöka om asyl.

Ansökan om asyl i Malmö Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn (EKB) tas om hand på samma sätt som de barn som söker asyl, med följande undantag:

 • Ansökan om tillfälligt skydd kräver inte bekräftelse av en ställföreträdande vårdnadshavare
 • Anmälan om god man behöver inte göras innan beslut om uppehållstillstånd

Detta för att barnet inte ska bli kvar orimligt lång tid (veckor) i ankomstkommunen.

 • Inskrivning i Migrationsverkets mottagningssystem liksom anvisning till kommun för bosättning görs först efter att beslut om uppehållstillstånd fattats.

Kommuners rätt till ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga Länk till annan webbplats..

Rätt till sjukvård

Massflyktsdirektivet ger rätt till vård.

Det innebär för vuxna:

 • vård och tandvård som inte kan anstå
 • mödravård
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • hälsoundersökning.

För barn ges hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige.

Information som rör vård av flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats.

Gratis resor med buss och tåg i länet

Du som flyr från den ryska invasionen kan använda ditt giltiga ukrainska pass eller ID-kort som giltig biljett när du reser med kollektivtrafik i Kronobergs län. Gäller för resor med stads - och regionbuss samt Öresundståg och Krösatågen. Detta gäller till och med 2022-10-31.

Information om gratis resor från Länstrafiken Kronoberg Länk till annan webbplats.

Boende till flyktingar?

Migrationsverket erbjuder boende för personer från Ukraina under förutsättning att de är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ny lag om jämnare fördelning av boendeplatser för ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet förväntas träda i kraft 1 juli 2022.

Information om jämnare fördelning av boendeplatser från Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Om du som privatperson erbjuder boende till flyktingar kan det vara bra att informera sig om vad som gäller.

Frågor och svar för dig som tar emot personer på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats.

Att anställa en person från Ukraina

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina?

Information från Arbetsförmedlingen om vad som gäller. Länk till annan webbplats.

Företag i Kronobergs län som vill anställa personer från Ukraina kan kontakta arbetsförmedlingen genom en väg in för detta ändamål.

mattias.segerbratt@arbetsformedlingen.se

Samverkan i vårt län genom ”Kronoberg tillsammans”

Hit kan du vända dig för enskilda individers räkning, till exempel när det gäller sociala aktiviteter. Det finns aktiviteter som är till för alla som är nya i Sverige och i Kronoberg.

Här publiceras också vad alla kan hjälpa till med allteftersom sådan information kommer in.

kronobergtillsammans.se Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta Kronoberg tillsammans på e-post:

kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö