Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa redovisar Länsstyrelsen regelbundet hur det svenska samhället påverkas i varje län.

Alla 21 länsstyrelser ska regelbundet redovisa lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

 • migrationsrelaterade frågor
 • cybersäkerhet
 • desinformation
 • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
 • samhällets funktionalitet
 • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget finns ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser. Det samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild. Lägesbilden sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden publiceras varannan vecka (udda veckor).

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 31 januari 2023 Pdf, 198.3 kB.

Energisituationen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Stöd i energibesparing

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Energimyndigheten ger tips och råd på hur allmänhet, företag och organisationer kan minska sin elanvändning.

Kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam information till skyddssökande från Ukraina

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB och Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Syftet med materialet är att hjälpa personer som har flytt till Sverige från Ukraina att

 1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet
 2. hitta samlad information om det svenska samhället på Informationsverige.se. Webbplatsen beskriver hur det till exempel fungerar med boende, vård, husdjur, skola och arbete.

Skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsverige.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

De samhällsaktörer som möter skyddssökande från Ukraina i sin verksamhet får gärna använda informationsmaterialet.

Ladda ned informationsmaterialet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Rollfördelning i flyktingmottagandet i Kronoberg

En central fråga just nu är mottagande av personer som flytt från Ukraina. Länsstyrelsen har en samordnande roll och regelbundna kontakter med Migrationsverket, Region Kronoberg, kommunerna och organisationer inom civilsamhället.

I Länsstyrelsens ordinarie uppdrag ingår att planera och delta i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner. Länsstyrelsens uppdrag handlar om:

 • Ensamkommande barn
 • Mottagande och etablering av nyanlända
 • Samhällsorientering för nyanlända
 • Tidiga insatser för asylsökanden
 • Bidragshantering för att stödja ovanstående områden

Länsstyrelsen samordnar arbetet med Migrationsverket, länets kommuner och Region Kronoberg för att underlätta mottagandet. Länsstyrelsen har dock ingen operativ roll i mottagande av personer på flykt från Ukraina. Länsstyrelsen har också fått ett regeringsuppdrag om att samla in uppgifter om evakueringsboenden från kommunerna. Kommunerna inventerar boendeplatser inom kommunen och rapporterar dessa till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också fått ett uppdrag om att redovisa veckovisa lägesbilder till regeringen.

Kronoberg tillsammans

Utifrån erfarenheter av flyktingsituationen 2015 skapades webbplattformen Kronoberg tillsammans – en platt form där olika aktörer, företrädesvis civilsamhället men även kommuner verksamma inom mottagandet av flyktingar kunde få kontakt med varandra, informera varandra och allmänheten om aktiviteter och behov som uppstod exempelvis kläder, hygienartiklar etc. Kronoberg tillsammans finansierades av MSB

Därefter har webbplattformen använts för att publicera information om vilka insatser och aktiviteter som finns i länet för att stärka hållbarheten och kvaliteten i mottagande och etablering. Med anledning av situationen i Ukraina har specifik information avseende vad som gäller för dem som flyr därifrån lagts till samt att insatser som görs riktat mot aktuell målgrupp såsom insamling av kläder, psykosocialt stöd.

Länsstyrelsen har vidare en e-postadress Kronobergtillsammans som i vanliga fall används för kontakter och mejlväxling inom integrationsområdet. Denna öppnades upp, med anledning av aktuell situation – som en väg in - för att underlätta för länets invånare samt kommuner att lämna erbjudande om allt från boende till språkhjälp samt möjlighet att ställa frågor om regelverk och hantering av situationen.

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha tillgång till bra bostäder. Kommunerna ansvarar vidare för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för barnen när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

I samband med att massflyktsdirektivet aktiverade för de som flyr från Ukraina blir kommunens ansvar annorlunda, trots att det rör sig om personer med ett uppehålls- och arbetstillstånd.

Dessa personer har inte rätt att folkbokföra sig, vilket innebär är att staten (Migrationsverket) är fortsatt ansvarig för boende och försörjning. Det innebär även att kommuner inte är skyldiga att erbjuda SFI och samhällsorientering för vuxna. För barn ska skola erbjudas till och med gymnasium- kan dock noteras att skolplikt inte gäller för dessa barn.

I övrigt har kommuner det ansvar som normalt tillkommer kommuner enligt vistelsebegreppet – SoL.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Myndigheten anvisar även kommuner som ska ordna boende för asylsökande ensamkommande barn.

Migrationsverket anvisar vidare nyanlända till kommuner för bosättning samt betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

I samband med att massflyktsdirektivet aktiverades ansvarar Migrationsverket för ansökan om tillstånd i enlighet med direktivet samt för personernas boende och försörjning under tiden de har tidsbegränsat tillstånd, som inte ger rätt till folkbokföring.

Frågor och svar

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Alla hanterar oro på olika sätt. Krisinformation.se har samlat information till dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig gärna i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilligorganisationer på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi är alla en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Förbered dig för kris på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i bland annat bostadshus och industrifastigheter. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet av skyddsrummet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Länsstyrelsen har inget ansvar för skyddsrum.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp i Ukraina. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet.

MSB – vad kan myndigheter och företag göra? Länk till annan webbplats.

Skolverket informerar om vad som gäller kring nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning samt specifik information om vad som gäller för barn och ungdomar som flytt från Ukraina.

Nyanlända barns rätt till utbildning, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Om ukrainska skolan, på svenska, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Om svenska skolan, på ukrainska, skolverket.se Länk till annan webbplats.

Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Oavsett det, kontakta Jordbruksverket.

Ta in hundar och andra djur från Ukraina, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg har samlad information som riktar sig till vårdgivare om vård av flyktingar från Ukraina.

Flyktingar från Ukraina, regionkronoberg.se Länk till annan webbplats.

På 1177 Vårdguiden finns text på engelska om att söka vård i Sverige.

To seek healthcare in Sweden (Söka vård i Sverige - engelska), 1177.se Länk till annan webbplats.

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig.

Totalförsvarsplikt, MSB Länk till annan webbplats.

I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer att utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

Jämställdhetsmyndighetens information till dig som möter människor på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats.

Alla har rätt att kunna ta del av information från myndigheter. Information.se ska vara en hjälp för dig och ge dig ökade möjligheter att själv kunna påverka din situation i Sverige.

På informationssverige.se finns samlad information om det svenska samhället Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö