Tillsyn och överprövning

Om det vid en överprövning visar sig att kommunens beslut att anta en detaljplan inte kan godkännas kommer Länsstyrelsen häva beslutet. Vi kan inte överpröva eller häva beslut i frågor som har fått ett positivt planeringsbesked.

Länsstyrelsen överprövar förslag på detaljplaner som vi misstänker strider mot ingripandegrunderna i andra stycket i 11 kapitlet 10 § i plan- bygglagen (PBL). Om beslutet att anta planen inte kan godkännas kommer vi häva beslutet. Beslutet kan upphävas helt eller bara i en viss del, om kommunen tillåter det.

Länsstyrelsen ska fatta beslut om upphävande inom två månader från det att vi tagit beslut om överprövning. Tiden får överskridas om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen. Möjligheten att överskrida tiden ska användas sparsamt.

Planeringsbesked

Kommunen kan begära att Länsstyrelsen ger ett planeringsbesked gällande ingripande-grunderna i andra stycket i 11 kapitlet 10 § i plan- och bygglagen. En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, men det lämpligt att göra det tidigt. Planeringsbeskedet ska ges inom sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in till oss.

Om vi ger ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om. Vi kan heller inte överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.

Vi kan endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts.

Exempel på väsentliga ändringar:

  • Det har framkommit uppgifter i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning som gör att det finns grund för ingripande.
  • Nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram.
  • Omgivningen runt detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att Länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt.

Kommunen kan överklaga ett planeringsbesked till regeringen inom tre veckor. Det är endast kommunen som får överklaga.

Grunder för ingripande

Ett beslut att anta en detaljplan kan hävas om planen strider mot ingripandegrunderna i andra stycket i 11 kapitlet 10 § i plan- och bygglagen.

  • Detaljplanen tar inte hänsyn till riksintressen enligt 3–4 kapitlet i miljöbalken.
  • Detaljplanen följer inte miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet i miljöbalken.
  • Strandskydd enligt 7 kapitlet i miljöbalken upphävs i strid mot gällande bestämmelser
  • Frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas inte på ett lämpligt sätt
  • Bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, eller riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss