Hitta på sidan
Hitta på sidan

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Planeringsunderlag för klimatfrågor i fysisk planering

Länsstyrelsen har sammanställt underlag om hur utsläppsminskningar och klimatanpassning kan hanteras i fysisk planering. Syftet är att lyfta fram underlag som är så konkreta som möjligt och som passar Kronobergs förhållanden för att underlätta fysisk planering i ett brett spektra av klimatfrågor.

Sammanställningen gjordes under 2016 och presenterar ett urval av regionala och nationella planeringsunderlag för fysisk planering i klimatfrågor, vilka kan användas för att hitta lämpliga planeringsunderlag för exempelvis dagvattenhantering, förorenade områden, trafikplanering, social hållbarhet, regional planering samt grön infrastruktur.

Planeringsunderlag avseende klimatfrågor för fysisk planeringPDF

Vi guidar kommunerna

Det finns en stor mängd underlag med koppling till klimatanpassning och på klimatanpassning.selänk till annan webbplats har Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI sammanställt det mesta.

För att som kommun få guidning i vilket underlag som passar bäst för er är ni alltid välkomna att kontakta Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare så hjälper vi gärna till att matcha behov med relevant underlaget.

Kontakt

Hitta på sidan