Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Regional risk - och sårbarhetsanalys

I den regionala risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs de risker och hot som finns i Kronobergs län, men också förmågan att hantera de samhällskriser som uppstår.

Risk- och sårbarhetsanalysen ger en inblick i länets förutsättningar och kan på så sätt höja medvetenheten om vilka situationer som kan uppstå och vilka förberedelser som krävs.

Genom olika typer av förberedande arbete, till exempel övningar och framtagande av rutiner, kan berörda aktörer bli bättre på att hantera händelser och därmed minska konsekvenserna för samhället.

I Kronobergs län arbetar Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna, Region Kronoberg och övriga berörda aktörer med frågor som har koppling till risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet sker inom ramen för nätverket Krissamverkan Kronoberg.

Regional risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 869 kB.

Regional risk and vulnerability analysis Pdf, 868.8 kB.

Kontakt