Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen har regeringen beslutat om en begränsningsförordning som slår fast vilka verksamheter som omfattas och vilka begränsningar som införs. Fler detaljer om vad som gäller för de utpekade verksamheterna finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilda begränsningar för verksamheter.

Regeringen, länsstyrelserna och i vissa fall utpekade myndigheter har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna.

Du som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska:

 • Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Begränsa antalet passagerare på färdmedlet vid sådana resor, så att de inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Bestämmelserna gäller inte resor som bokades innan restriktionerna trädde i kraft den 14 februari 2021. Restriktionerna gäller till och med den 31 maj 2021.

Vi arbetar med uppdateringar av det här innehållet.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

 • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
 • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare. Så har också skett i samtliga län, därför gäller begränsningen om högst åtta deltagare även vid tillställningar med sittande publik.

Informationsblad och checklista för verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningarPDF

Checklista för dig som anordnar allmänna sammankomsterPDF

Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler som kan omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Informationsblad och checklista för verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare inom uthyrning och upplåtelse av lokalerPDF

Checklista för dig som tillhandahåller platser för privata sammankomsterPDF

Verksamhetsutövare inom badhus, gym- och sportanläggningar, är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Du som driver ett gym, badhus eller en sportanläggning ska:

 • Beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokalerna

Informationsfilm för verksamhetsutövare inom gym- och sportanläggningar

Filmen är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för dig som verksamhetsutövare inom gym- och sportanläggningar.

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Åtgärder för alla handelsplatser:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder för handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum:

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje kund eller besökare, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.

Åtgärder som är specifika för gallerior, köpcentrum och varuhus:

 • Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa kunder och besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokaler
 • informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Informationsfilm för verksamhetsutövare inom handel

Filmen sammanfattar kortfattat vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för dig som verksamhetsutövare inom handel.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är

 • långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer
 • gym- eller sportanläggningar och badhus
 • handelsplatser
 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand ges råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister.

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Urvalet av platser och verksamheter för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Frågor och svar

Beräkna maxantalet i lokaler

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, varför begreppet är svårt att definiera. Generellt kan sägas att kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, t.ex. personalmatsalar och lager ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.


En bedömning behöver göras i varje enskilt fall, därför blir vägledningen på en övergripande nivå. Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats övergripande definierat ett avgränsat utrymme, där står det:

En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om det upplevs oklart om ett utrymme är avgränsat, men det är ett utrymme där människor uppehåller sig och det finns risk för trängsel, ska det ändå behandlas som ett avgränsat utrymme. Fokus för tillsynen är att minska smittspridningen och därför ska bedömningarna också präglas av det.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

Butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser

 Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Enligt förarbeten till den nya pandemilagen är det den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (prop. 2020/21:79 sid. 94).

Tillsynsmyndigheten behöver göra en bedömning vilken del som är den huvudsakliga verksamheten. Exempelvis om försäljning av varor bedöms som den huvudsakliga verksamheten bör den betraktas som en butik och omfattas således av den så kallade pandemilagen.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Vänd dig i första hand till verksamhetsutövaren med dina iakttagelser om var du upplever trängsel i eller i direkt anslutning till lokalen. Du kanske har goda exempel på hur trängsel kan undvikas att dela med dig av? Verksamhetsutövaren ska utforma lokalen eller hitta andra lösningar som bidrar till att trängsel undviks och dessutom se till att det framräknade maxantalet i lokalen inte överskrids.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

När en verksamhet, till exempel en butik eller serviceinrättning, är belägen i en galleria eller i ett varuhus är det den som driver butiken eller serviceinrättningen som bär ansvaret för att vidta åtgärder inom ramen för sin verksamhet, medan den som driver gallerian eller varuhuset ansvarar för att åtgärder vidtas i övriga miljöer i byggnaden och tillhörande områden utomhus (regeringens promemoria Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 s. 15).

Med ledning av detta resonemang i förarbetena är det lämpligt att köpcentret eller gallerian ansvarar för eventuell köbildning som uppstår utanför butiken. Notera att gallerior och köpcentrum inte omfattas av beräkningsregeln om minst 10 kvadratmeter per person. De är dock ålagda att vidta åtgärder som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ i förordningen. För att gallerior och köpcentrum ska kunna genomföra ändamålsenliga åtgärder är det av vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de verksamhetsutövare som delar utrymmen i en och samma byggnad.

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger och cykelverkstäder är exempel på handelsplatser som omfattas av lagen.

Massörer bedriver en serviceinrättning, som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Sker utövningen inom ramen för en hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas den inte.

Badhus, gym och sportanläggningar

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Badhus omfattas av reglerna om maxantal med mera i covid-19-regelverket och dessa regler gäller oavsett besökskategori.

Lokalen används för fysisk träning, alltså omfattas den av reglerna för sportanläggning, inte privat sammankomst. Därmed är grundregeln att varje deltagare ska tillgång till 10 kvadratmeter fri yta. Om hallen har en 120 kvadratmeter stor yta som deltagarna kan använda, kan 12 deltagare vistas där samtidigt. Kommunen har i det här fallet ansvaret att räkna ut hur många deltagare som kan vistas i lokalen samtidigt och ska sätta upp skyltar som tydligt visar hur många deltagare som får vara där. Det här gäller för varje avgränsat utrymme i idrottshallen. Det kan alltså skilja sig från rum till rum.

Gym- och sportanläggningar samt badhus omfattas av begränsningarna. När regeringen eller annan myndighet fattar beslut kan det omfatta en, flera eller alla exempel inom fritids- eller kulturverksamheter. Detta anges i förordningar, föreskrifter eller beslut.

Yogaklasser är en fritidsaktivitet som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 10 kvadratmeter per person, oavsett vem som hyr ut lokalen.

En dansverksamhet som inte är en skolverksamhet och är öppen för allmänheten omfattas av den tillfälliga covid-19 lagen, oavsett vilken anläggning eller lokal dansen bedrivs i.

Begravningar

Begravningsceremonin
Borgerliga begravningar omfattas inte av reglerna för allmänna sammankomster, därför finns det ingen begränsning i antalet deltagare.

Minnesstunden efter ceremonin
Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får maximalt 8 personer delta. Detta beror på att det finns en särskild regel om att lokaler inte får hyras ut för privata tillställningar med fler än 8 deltagare.

Om minnesstunden inte hålls i en hyrd lokal (till exempel i ett privat hem) finns ingen begränsning för antalet deltagare.

Sanktioner, vite och böter

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Det finns möjlighet enligt covid-19-lagen att fatta beslut om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek och förbud mot att vistas på vissa platser. Om myndigheterna fattar ett sådant beslut kan privatpersoner som bryter mot bestämmelserna bestraffas med 2 000 kr i penningböter genom ordningsbot som utfärdas av polis. Ännu har myndigheterna inte fattat något sådant beslut.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen. Skulle någon kurs eller föreläsning bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av pandemilagen, där begränsningen är att man inte får ha fler än åtta deltagare.

Om hotellet eller konferensanläggningen hyr ut eller lånar ut lokaler och ytor till en privat sammankomst omfattas det också av den tillfälliga covid-19-lagen. Begräsningen är även där att det inte får vara fler än åtta deltagare. Detta gäller ej om uthyrningen är kopplad till serveringsverksamhet, då regleras verksamheten av Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid‑19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats


Enligt ordningslagen räknas följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

Platser för privata sammankomster

Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, eller ett område för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Regleringen gäller inte serveringsställen.

Kollektivtrafik och flyg

Från och med den 14 februari 2021 omfattas den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer. I dagsläget omfattas inte inrikes flygtrafik av de beslut som regeringen fattat. Restriktionerna gäller fram till utgången av maj 2021.

Lagen och beslut om föreskrifter

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

 • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
 • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
 • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna.

Covid-19-lagen träder i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsens beslut enligt paragraf 16 och 20 (allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik och platser för privata sammankomster) och Polismyndighetens beslut enligt paragraf 21 (befogenheter i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelserna kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Fler frågor och svar

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du fler frågor och svar om gym, sportanläggningar, badhus och handelsplatser.

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt