Länsstyrelsens arbete med
covid-19

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen har, nu som alltid, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi:

  • ansvarar för det regionala krisledningsarbetet
  • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer i detta arbete
  • rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Kronobergs län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Stabens uppbyggnad och funktion på Länsstyrelsen i Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Aktörsgemensam inriktning i Kronobergs län

  • Aktörerna i Kronobergs län följer de nationella riktlinjerna gällande Covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter.

  • Aktörerna i länet ska ha en aktiv planering för att kunna hantera ett ökat utbrott av Covid-19 och bibehålla förmåga att snabbt kunna skala upp krisledningsorganisationen.
  • Vi kommer att prioritera vår verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.

Aktuella uppdrag

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av covid-19. Det innebär att vi varje vecka redovisar länets samlade lägesbild som gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna.

Samlad lägesbild för länet

Varje vecka genomför vi regionala samverkansmöten med länets aktörer, Region Kronoberg, länets åtta kommuner, polisen, räddningstjänst med flera. Centrala myndigheter deltar vid behov. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Kronobergs län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Ge stöd till regionen i att utöka provtagningskapaciteten

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bistå regionerna i att säkerställa flöden för testning för covid-19. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid.

Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre behöver ske via Länsstyrelsen.

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd

Stöd till kommunerna för att förebygga smittspridning i restauranger, kaféer och barer

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i länet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter har Länsstyrelsen fått i uppdrag av SKR att stödja kommunerna i att förebygga smittspridning. Länsstyrelsens roll är att samordna uppföljning av det arbete som miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna bedriver. I dialog med miljöchefer och smittskyddsläkaren har Länsstyrelsen tagit fram en rutin för hur arbetet ska gå till.

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning Länk till annan webbplats.

Handlägga stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen har i uppdrag att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet arbetar Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans för att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsen har uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

Länsstyrelsen arbetar med att:

  • Se över kommunernas behov
  • Inventera tillgångar i länet
  • Samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
  • Bedömning och mäkling av behov.

Sammanställd hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19.

Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd. Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses som ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på.

Har du tips om andra verksamheter tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län

Avslutade uppdrag

Länsstyrelsen hade i uppdrag av regeringen att bistå regionerna i att säkerställa flöden för testning för covid-19. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid.

Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre behöver ske via Länsstyrelsen.

Kontakt