Länsstyrelsens arbete med
covid-19

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen har, nu som alltid, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi:

  • ansvarar för det regionala krisledningsarbetet
  • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer i detta arbete
  • rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Kronobergs län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Aktörsgemensam inriktning i Kronobergs län

  • Aktörerna i Kronobergs län följer de nationella riktlinjerna gällande covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter.
  • Aktörerna i länet ska ha en aktiv planering för att kunna hantera ett ökat utbrott av covid-19 och bibehålla förmåga att snabbt kunna skala upp krisledningsorganisationen.
  • Vi kommer att prioritera vår verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.

Aktuella uppdrag

Provtagning genomförs enligt Folkhälsomyndigheten prioritering. Från vecka 4 rekommenderas provtagning av personer som inte kan arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer. Observera att testning av personal inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården inte påverkas utan genomförs inom Region Kronobergs egen regi.

Länsstyrelsen i Kronoberg stödjer Region Kronoberg gällande provtagningen i samband med att smittspridningen är omfattande och behovet av att provta sig överskrider den kvot som Region Kronoberg tilldelats. I händelse vid överbelastning av Region Kronobergs testningkapacitet har Länsstyrelsen i Kronoberg att möjlighet att prioritera nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet för provtagning.

Exempel på sådana personalkategorier är poliser i yttre tjänst, räddningstjänstpersonal i yttre tjänst, driftspersonal inom el, värme och vattenproduktion, VVS-personal med pågående eller akuta uppdrag inom samhällsviktig verksamhet och liknande personal med uppgifter inom samhällsviktig verksamhet som inte kan anstå.

Länsstyrelsen i Kronoberg kommer att hjälpa Region Kronoberg med hantering och bedömning av den personal som behöver testas. Bedömningen kommer att gälla om huruvida den som önskar testas uppfyller kraven för arbete inom verksamhet som är kritisk för samhällets grundläggande funktion, ej personens medicinska behov. Den som har vårdbehov av misstänkt covid-19 eller annan sjukdom ska som vanligt kontakta sjukvården direkt.

Beviljandet av provtagning i detta spår kommer att vara ytterst restriktiv. De prov som tas går i samma kanal som hälso- och sjukvårdens egen provtagning och konkurrerar således med dessa.

Endast personal inom verksamheter där personalbrist råder eller hotar kommer att erbjudas testning. Kan verksamheten upprätthållas genom omprioriteringar så ska det göras i första hand.

Kontakt: priotest.kronoberg@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av covid-19. Det innebär att vi varje vecka redovisar länets samlade lägesbild som gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna.

Regelbundet genomför vi regionala samverkansmöten med länets aktörer, Region Kronoberg, länets åtta kommuner, polisen, räddningstjänst med flera. Centrala myndigheter deltar vid behov. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Kronobergs län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i länet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter har Länsstyrelsen fått i uppdrag av SKR att stödja kommunerna i att förebygga smittspridning. Länsstyrelsens roll är att samordna uppföljning av det arbete som miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna bedriver. I dialog med miljöchefer och smittskyddsläkaren har Länsstyrelsen tagit fram en rutin för hur arbetet ska gå till.

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är förlängd till 31 januari 2022. Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning Länk till annan webbplats.

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen har i uppdrag att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av covid-19.

Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd. Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses som ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på.

Har du tips om andra verksamheter tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län

Kontakt