Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Förslag till nya och utökade reservat

Stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr i Älmhults kommun

Länsstyrelsen planerar att ändra föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Vakö enligt bilagda handlingar och kartor. Ändringarna gäller endast fastigheten Låkan 1:6. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 1 april 2019.

Remiss Vakö myrPDF

Förslag till beslutPDF

Förslag till nytt naturreservat Hallaböke, Älmhults kommun.

Naturreservatet ligger längs med Helge å i södra delen av Kronobergs län, på gränsen till Skåne län. Området består av bokskog med höga naturvärden och gamla slåttermader i anslutning till Helge å. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 28 januari 2019.

Förslag till beslutPDF

Beslutade reservat

Beslut om nytt naturreservat i Hallaböke

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området
Hallaböke som naturreservat. G

Beslut HallabökePDF

Miljöbalkens regler om naturreservat samt överklagandePDF


Upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (MB):

  • del av naturreservatet Bjurkärr1,
  • del av naturreservatet Toftåsa myr2,
  • del av naturreservatet Västra Åsnens övärld3.

Beslut upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärldPDF

Bilaga 2-7PDF

Bilaga 8PDF

Bilaga 9PDF

Kontakt