Föreslagna och beslutade reservat

Här presenteras förslag till nya naturreservat samt utökningar, förändringar i föreskrifter och skötselplaner för befintliga naturreservat. Du hittar även nyligen beslutade naturreservat här.

Förslag till nya och utökade reservat

Bildande av naturreservatet Göteryd i Älmhults kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Göteryd enligt bilagda handlingar och kartor. Området består av gammal barrblandskog, trädklädd betesmark och våtmarker nära Göteryds kyrkby och vid sjön Römningens strand. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 6 september 2019.

Förslag till beslut GöterydPDF

Förslag skötselplan GöterydPDF

Utökning av kulturreservatet Komministerbostället Råshult

Länsstyrelsen planerar att utöka kulturreservatet Komministerbostället Råshult enligt bilagda handlingar och kartor. Området består av ett kulturpräglat odlingslandskap med trädklädd betesmark, ädellövskog och våtmarker i Råshults by. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 20 september 2019.

Förslag till beslut utökning RåshultPDF

Förslag skötselplan Råshult inklusive bilagorPDF

Bilaga 3 - Beslut om bildande av kulturreservatet Komministerbostället RåshultPDF

Gällande skötsel- och åtgärdsplan för kulturreservatet Komministerbostället Råshult beslutad den 16 februari 2012PDF

Bildande av naturreservatet Prästanäset i Växjö kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Prästanäset enligt bilagda handlingar och kartor. Området omfattar en halvö med tall- och lövskogen i sjön Rottnen sydväst om Hovmantorp. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 5 november 2019.

Förslag till beslut PrästanäsetPDF

Förslag skötselplan PrästanäsetPDF

Bildande av naturreservatet Risinge Bökeskog i Växjö kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservatet Risinge Bökeskog enligt bilagda handlingar och kartor. Området omfattar en bokskog strax söder om Vikensved. Sakägare och allmänhet lämnas tillfälle att yttra sig senast den 5 november 2019.

Förslag till beslut Risinge BökeskogPDF

Förslag skötselplan Risinge BökeskogPDF


Beslutade reservat

Beslut om biotopskyddsområde Ulvö i Alvesta kommun

Länsstyrelsen förklarar området Ulvö som biotopskyddsområde. Området är ett öppet strandkärr vid sjön Åsnen där det växer gott om den hotade blomman klockgentiana.

Beslut UlvöPDF

Beslut om nytt naturreservat Hunnaskogen i Alvesta kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Hunnaskogen som naturreservat. Området omfattar ett litet skogsområde vid Åsnens strand och på bägge sidor cykelleden Banvallsleden/Åsnen runt. Skogen är i östra delen gammal blandskog, i västra delen finns granskog som på sikt ska restaureras till lövrik blandskog.

Beslut HunnaskogenPDF

Skötselplan HunnaskogenPDF

Beslut om nytt naturreservat Sjösåsa näs i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Sjösåsa näs som naturreservat. Området omfattar Mörrumsåns utlopp i sjön Örken samt ett näs i sjön bevuxet med löv- och tallskog.

Beslut Sjösåsa näsPDF

Skötselplan Sjösåsa näsPDF

Beslut om utökning av naturreservatet Sjösås äng i Växjö kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4–7 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) en utökning av naturreservatet Sjösås äng med 6,7 ha. Området består av slåtter- och betesmarker i anslutning till Sjösås gamla kyrka och Braås samhälle.

Beslut Sjösås ängPDF

Skötselplan Sjösås ängPDF

Beslut om nytt naturreservat i Hallaböke

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området
Hallaböke som naturreservat. G

Beslut HallabökePDF

Miljöbalkens regler om naturreservat samt överklagandePDF

Upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (MB):

  • del av naturreservatet Bjurkärr1,
  • del av naturreservatet Toftåsa myr2,
  • del av naturreservatet Västra Åsnens övärld3.

Beslut upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärldPDF

Bilaga 2-7PDF

Bilaga 8PDF

Bilaga 9PDF

Stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr i Älmhults kommun

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) om stärkt skydd i naturreservatet Vakö myr. Förändringen berör endast fastigheten Låkan 1:6.

Beslut Vakö myr 2019 samtliga bilagorPDF

Kontakt