Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Har du fredat dina tamdjur?

Om du fredat dina tamdjur mot rovdjur enligt jaktförordningen §28 gäller följande:

  1. Djurägaren, eller den som verkar på uppdrag av djurägaren, ringer Länsstyrelsen på 010-223 70 00 (kontorstid 8:00-16:30). Efter kontorstid når du Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap på 010-223 71 07. Djurägaren rör ingenting utan väntar på en besiktningsman.
  2. Länsstyrelsen skickar en besiktningsman som gör en bedömning om djurägaren handlat i enlighet med lagen eller inte. Finns misstanke om brott, går ärendet till polisen.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

  • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
  • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
  • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
  • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
  • informera och kommunicera om rovdjuren
  • inventera de stora rovdjuren.
  • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Inventering av rovdjur i Kronobergs län

Lodjur och kungsörn är de arter som är fast etablerade i länet, och de inventeras varje år av Länsstyrelsen. Varg förekommer då och då i länet men inventeras inte formellt – däremot följs alla vargobservationer som kommer in till Länsstyrelsen upp.

Lodjursinventering med spårning och viltkamera

Lodjuren i länet inventeras varje år under perioden första oktober till och med sista februari. Under denna tid söker Länsstyrelsens spårare aktivt efter lodjurshonor med ungar för att försöka ta reda på hur många föryngringar av lodjur som skett i länet under året.

Inventeringen görs antingen genom spårning på snö eller genom att lodjuren fotograferas/filmas med viltkamera (så kallade åtelkameror). Länsstyrelsen har sedan 2016 tillstånd att använda 30 kameror över hela länet. Kameror sätts inte upp utan markägarens medgivande.

Allmänheten är en viktig del i rovdjursinventeringen

Många av de observationer av lodjur eller varg som görs i länet kommer från jägare, skogsarbetare, friluftsmänniskor och andra som rör sig ute i skog och mark. Ser du ett lodjur eller en varg eller hittar spår så får du gärna höra av dig till Länsstyrelsen - det hjälper oss att skapa en bild av var de gärna rör sig och gör det lättare att genomföra inventeringen. Extra intressant blir det förstås om du sett två lodjur eller fler eftersom det då antagligen är en hona med ungar.

Ring in din observation

Det går bra att ringa eller mejla in dina observationer till Länsstyrelsen. Hör gärna av dig direkt till någon av våra spårare här under. Ett annat bra sätt är att lägga in det du sett via Skandobs - en hemsidalänk till annan webbplats och app skapad särskilt för att du ska kunna dela med dig av dina rovdjursobservationer.

Rune Håkansson, telefon 070-564 20 33

Lasse Carlsson, telefon 076-116 35 99

Jan-Eric Johannisson, telefon 070-510 46 12

Anders Gunnarsson, telefon 070-290 89 08

Elias Turesson, telefon 070-330 06 57

Martin Einarsson, telefon 070-247 46 38

Sten Johansson, telefon 070-867 28 20

Inventering av kungsörn i Kronobergs län

Kungsörnarna i länet inventeras varje år i samarbete med Kronobergs ornitologiska förening. Inventeringen fokuserar på att under vårvintern spana efter par som spelflyger – det vill säga en hona och en hane som flyger tillsammans på ett speciellt vis för att visa att de hör ihop och markera sitt revir. Under sommaren letar man efter örnbon och försöker avgöra om några ungar kläckts.

Kontakt