Aktuella eldningsförbud i länet

Eldningsförbud eller inte? Kolla status här.

Aktuella eldningsförbudlänk till annan webbplats

Verbot von offenem feuerlänk till annan webbplats

Fire prohibitionslänk till annan webbplats

Vad gäller vid eldningsförbud?

Eldningsförbud kan utfärdas av Länsstyrelsen generellt för Kronobergs län, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk. (Jmf 07FS 2018:5länk till annan webbplats)

Kommuner kan besluta om lokala eldningsförbud eller undantag från generella eldningsförbud.

Allt uppgörande av öppen eld utomhus är förbjudet då det råder eldnings­förbud, om inte särskilt tillstånd ges av kommunen. Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.

Grillning med grillkol/briketter i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag är tillåtet. När brandrisken är hög, gäller det däremot att vara mycket försiktig även i samband med grillning.

Vid eldningsförbud kan det även råda förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Aktuella uppgifter på webben, radion och i telefonen

Alla aktuella uppgifter om eventuella utfärdade eldningsförbud presenteras på Länsstyrelsens hemsida. Uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i länet kan även inhämtas genom att ringa en telefonsvarare med nummer 0470-186 80. I övrigt lämnas uppgifter om eldningsförbud vanligen av lokalradion.

Allmänt om eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Prohibition to light fires can be issued from the County Administrative Board for the county of Kronoberg in general. The County Administrative Board will do so when prognosis indicates a high risk in general for spreading of fires. (Jmf 07FS 2009:16)

The local fire department can decided on local prohibition to light fires or exceptions for the municipality from general restrictions.

All lighting of open fires outdoors is forbidden during these restrictions if you not have a special permission from the local fire department.

Barbequing and cooking with charcoal / briquettes in camping stoves or outdoor grills on tripods or equivalent device for cooking which can not transfer heat to the combustible basis is allowed. During restrictions for fires always be very careful when barbequing.

During restrictions for outdoor fires, all use of pyrotechnics outdoors is also prohibited.

All information of current interest regarding restrictions on lighting fires appears on the website of the County Administrative Boardlänk till annan webbplats. General information about drought and prohibitions on lighting fires could also be presented from local radio stations or by calling an answering machine (0470-186 80 information in Swedish).

General information on the lighting of fires

To light a fire causes a responsibility because it involves a risk. Avoid lighting of fires when there is an enhanced risk for spreading of fires, even if no restrictions are issued. In particular places there could exist separate restrictions or restrictions to light fires, in addition to general prohibitions. This can concern populations centers, nature reserve etc.

If you light a fire, always make sure you have proper equipment for effective control and to extinguish the fire (water, broom, rake, spade). Always make sure that you have extinguished the fire completely before you leave the place.

Feuerverbot kann generell von der Bezirksregierung Kronobergs erteilt werden, wenn eine erhöhte Brandgefahr durch Wettervorhersagen gegeben ist. (Jmf 07FS 2009:16)

Lokale Feuerverbote können von den einzelnen Gemeinden beschlossen werden.

Bei allgemeinem Feuerverbot dürfen keine offenen Feuer ohne die Genehmigung der Gemeinde entzündet werden.

Normale Camping- und Gartengrille mit Stativ (für Kohle oder Brikett) oder gleichwertige Geräte zum Kochen, die keine Wärme an brennbare Oberflächen abstrahlen, sind jederzeit erlaubt. Bei erhöhter Brandgefahr gilt generell immer extra Vorsicht beim Grillen

Während des Feuerverbotes ist auch die Anwendung von Pyrotechnik im Freien verboten.

Alle aktuellen Angaben ob Feuerverbot vorliegt oder nicht, werden auf der Internetseite von der Bezirksregierung veröffentlichtlänk till annan webbplats. Angaben über generelles Feuerverbot im Landkreis können auch über den Anrufbeantworter mit der Nummer 0470 – 186 80 (auf Schwedisch) abgerufen werden. Im Übrigen werden die Angaben ob Feuerverbot gilt oder nicht auch im lokalem Radio übertragen.

Allgemeines zum Feuer machen

Offenes Feuer erfordert eine gewisse Verantwortung da es immer mit Risiko verbunden ist. An gewissen Orten können auch andere Gründe zur Begrenzung oder Verbot von offenem Feuer führen z.b. Ortschaften und Naturschutzgebieten.

Beim offenem Feuer sollte man immer eine gewisse Notfallausrüstung wie z.b. einen Eimer Wasser, einen Strauchwedel, Hake oder Spaten zur Verfügung haben. Besondere Gründlichkeit ist beim Löschen vom Feuer gefordert, so das es zu keinem Schwelbrand nach Verlassen des Platzes kommen kann.

Vad gäller när det inte råder eldningsförbud?

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kronoberg på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om händelser i länet.

Kontakt