Lida-Husaby - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset utgör ett odlingslandskap i påfallande flack terräng. De öppna odlingsarealerna är kringgärdade av en relativt spridd bebyggelse. Den brukade arealen motsvarar i stor sett det historiska landskapets inägor som det framträder på laga skifteskartan från 1850. Den omgivande skogsmarken utgörs av barr och blandskog. Den östra delen innehåller dock större andel lövvegetation. Ortnamnet Husaby indikerar att platsen under tidig medeltid/sen järnålder haft centrala funktioner som en förvaltningsenhet i en kunglig godsstruktur. De rumsliga sambanden mellan bebyggelsen, odlingslandskapet och fornlämningarna bedöms därför vara av riksintresse. Fornlämningarna består till största delen av gravhögar från yngre järnåldern som till ett antal av 115 stycken är fördelade på tre gravfält.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__7&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss