Flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län – Inventeringar och metodstudie

I denna rapport diskuteras vikten av likvärdiga och parallella kunskapsunderlag för såväl kulturmiljö- som naturvård. Genom gemensamma satsningar kan vattendrag uppnå god ekologisk status, kulturmiljöer kan bevaras och samtidigt görs vattendragen attraktiva och tilltalande för en bred allmänhet. Behovet av att inventera vattenanknutna kulturmiljöer finns för att kunna nå miljömålen i landet. Flottningslämningar, liksom andra vattenanknutna kulturmiljöer, har stora geografiska skillnader. Inför kommande miljömålsarbeten behövs goda exempel på åtgärder och en nationell vägledning för värdering av lämningarna. Inför kommande biotopvårdsåtgärder har generella riktlinjer utarbetats för olika typer av vattenanknutna kulturmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013_15&context=54