Operativ övervakning av miljögifter

I och med införandet av vattendirektivet (2000/60/ EG) har behovet och även till viss del syftet med miljöövervakning av vattenmiljöer förändrats. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har fått ansvar att kartlägga den kemiska och ekologiska statusen i Sveriges vattenförekomster. Ett miljöövervakningsprogram ska upprättas inom varje vattendistrikt för att få en bild av vattenkvaliteten. Detta miljöövervakningsprogram ska omfatta kontrollerande, operativ och undersökande övervakning.

Publikationens omslagsbild